Cấu trúc một tài liệu web bằng HTML

Một tài liệu hay tập tin HTML để được gọi là một tài liệu web thì sẽ được bao gồm bốn yếu tố chính đó là:

Có thẻ khai báo loại tập tin/tài liệu.
Có thẻ đóng và mở tài liệu HTML.
Có thẻ đóng và mở phần thông tin website.
Có thẻ đóng và mở phần nội dung website.
Và trong bài này, chúng ta sẽ đi tìm hiểu qua 4 phần đó để tạo ra một tài liệu website bằng HTML đúng chuẩn.

Trước khi mình giải thích rõ các thành phần đó thì bạn hãy tạo ra một tập tin HTML với nội dung sau và lưu lại.